Zwrot Odstąpienie od umowy

1.       Klient będący Konsumentem, który zakupił Towar na odległość - za pośrednictwem mestro.pl - ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

2.       Jeśli Klient będący Konsumentem dokonuje zakupu w ramach akcji promocyjnych, w których otrzymuje  prezent - jest on zobowiązany również  do jego zwrotu.

3.       Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu, jest do pobrania z mestro.pl. tutaj

4.       Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć w dowolnej formie, a w szczególności:

a.       w postaci elektronicznej i wysłać ProfitM na adres poczty elektronicznej wskazany w Regulaminie (ProfitM niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

b.       wraz ze zwracanym Towarem w formie papierowej na adres:

Księgarnia Internetowa Mestro

Panattoni Park City Logistic Warsaw

ul. Zorzy 4

05-080 Klaudyn

5.       Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy - na swój koszt - niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem) na adres wskazany w pkt 4 lit. b powyżej.

6.       ProfitM ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (ProfitM zwraca najtańszy oferowany w mestro.pl  koszt dostarczenia Towaru).

7.       W dacie zwrotu ProfitM wystawia fakturę korygującą, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 11 pkt 9 i 11 powyżej.

8.       Jeżeli Klient będący Konsumentem wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, ProfitM może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru.

9.       Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

10.     Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: Przelew przedpłata na kontoPrzelew elektroniczny, Zapłata kartą kredytową,  a w przypadku Zapłata za pobraniem i płatności przelewem w urzędzie pocztowym - Klient zobowiązany jest wskazać konto bankowe, na które ma zostać dokonany zwrot.

11.     Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku Towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

12      Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w ramach i na potrzeby tej działalności.