Reklamacje

1.       Klient może składać ProfitM reklamacje dotyczące działania mestro.pl, korzystania z mestro.pl jak również dostarczonych Towarów.

2.       Reklamację można składać w szczególności pisemnie lub mailowo na adres Wykorzystanie formularza zgłoszenia reklamacji (do pobrania tutaj) może ułatwić i przyśpieszyć rozpatrzenie reklamacji.

3.       Reklamowany Towar należy odesłać na poniższy adres:

West Park Ożarów

Księgarnia internetowa

ul. Poznańska 249, dok. T25

05-850 Ołtarzew

Z dopiskiem „REKLAMACJA"

4.       Złożenie reklamacji obejmującej poniże informacje przyśpieszy i ułatwi jej rozpatrzenie:

a.       imię, nazwisko, adres, Adres e-mail Klienta,

b.       datę złożenia lub i przyjęcia Zamówienia stanowiącego podstawę reklamacji,

c.        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, w szczególności Towar, jeżeli jest przedmiotem reklamacji;

d.       wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5.       W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia ProfitM zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie.

6.       W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta ProfitM niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, co nie wyłącza Klientowi możliwości złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny ProfitM zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem, a reklamacja zostanie uznana, reklamowany Towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a w przypadku niedostępności danego Towaru, ProfitM dokona zwrotu równowartości ceny zrealizowanego Zamówienia lub zaoferuje Towar komplementarny/zastępczy.

7.       Przez złożenie reklamacji rozumie się również dostarczenie reklamowanego Towaru pod adres wskazany w pkt 3 powyżej osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę, przy czym dostarczenie reklamowanego Towaru winno nastąpić w godzinach pracy działu reklamacji ProfitM.

8.       ProfitM rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Klienta, w tym za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.

9.       Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.       poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,

b.       przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

10.     Działania mediacyjne określone w pkt 9 lit. a. powyżej są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

11.      Stałe polubowne sądy konsumenckie określone w pkt 9 lit. b. powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki.

12.      W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.