Koszyk

Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej

Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej
Producent: KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski
EAN: 9788392875741
Grupa: książka
Język książki: polski
Rok wydania: 2012
Wydanie: 1
Liczba stron: 302
Oprawa: Miękka
Wymiary: A5
Nasza cena:
29,00 zł
Rabat 0% zyskujesz 0,00 zł
produkt niedostępny
Koszty dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 10,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 20,00 zł

Opis produktu


Temat rozważań dotyczy specyfiki prawa człowieka do własności intelektualnej. Powiązanie omówienia tego zagadnienia z jej dziedziczeniem nie jest przypadkowe. Śmierć twórcy jak katalizator pozwala wykazać całą odrębność własności intelektualnej od własności rzeczy. To właśnie losy po śmierci niczym soczewka pozwalają skupić, usystematyzować i uzasadnić wszelkie różnice. Dlatego też w pracy omówiona zostanie specyfika prawa człowieka do dziedziczenia własności intelektualnej, która jako różna od własności rzeczy, będzie cechowała się odrębnościami w czasie spadkobrania. Jako model prawny przedstawiający tę specyfikę wybrano dualistyczną koncepcję systemu ochrony własności intelektualnej w Polsce. System ten cechuje się swoistymi rozwiązaniami, jest kształtowany od blisko wieku, a fakt występowania w nim praw osobistych i majątkowych pozwala najpełniej ukazać specyfikę prawa człowieka do własności intelektualnej. Natomiast omówienie prawa człowieka do dziedziczenia wynika z faktu, iż prawo to, jak i prawo człowieka do własności intelektualnej, nie ma bezpośredniej językowej podstawy w przepisach będących ich źródłem. Podobieństwo tych praw w systemie praw człowieka jest na tyle istotne, iż pozwala również na wskazanie odrębności własności intelektualnej od własności rzeczy. Dlatego też poszukując wyjątkowości własności intelektualnej, autor podjął próbę określenia prawa człowieka do dziedziczenia własności intelektualnej. Połączenie powyższych wątków w tym zagadnieniu pozwala wykazać tezę tej publikacji o specyfice praw własności intelektualnej, jej immanentnym powiązaniu z prawem człowieka do korzystania z cudzej twórczości i elemencie praw osobistych wchodzących w kompleks prawa człowieka do dziedziczenia własności intelektualnej, jak i wchodzących w zakres prawa człowieka do własności intelektualnej.
Aspektem prawa człowieka do własności intelektualnej jest także odpowiedni sposób ochrony tego prawa. Wiąże się z tym problem, do jakiej generacji zaliczyć prawo człowieka do własności intelektualnej i do jej dziedziczenia, bowiem ta okoliczność w głównej mierze determinuje zakres ochrony na gruncie praw człowieka. Rozwój prawa własności intelektualnej, jego długie stosowanie powoduje coraz częstszą potrzebę badania kwestii dziedziczenia tych praw. Ochrona praw własności intelektualnej jest wymagana także na etapie stosowania praw człowieka. Dlatego ciekawym zagadnieniem jest prawo człowieka do dziedziczenia własności intelektualnej.
W doktrynie badania nad systemem praw własności intelektualnej są dokonywane w zasadniczej części z perspektywy prawa prywatnego, w zakresie cywilistycznych zagadnień systemowych czy szczegółowych zagadnień prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Rzadziej system prawa własności intelektualnej jest analizowany przez pryzmat prawa publicznego, zwłaszcza prawa karnego i konstytucyjnego. Optyka relacji przyrodzonych praw jednostki i własności intelektualna jest jeszcze rzadsza. Dlatego też w polskiej, jak również w zagranicznej literaturze rzadko występowały publikacje dotyczące relacji praw człowieka do własności intelektualnej. Było to powodem podjęcia pracy badawczej w ramach rozprawy doktorskiej pt. Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej a granice jej dziedziczenia w polskim porządku prawnym. Dotychczasowa literatura skupiała się raczej na samym rdzeniu prawa człowieka do własności intelektualnej, nie zajmując się problematyką dziedziczenia tej własności i relacji z korzystaniem z efektów twórczości innych osób. Prowadząc badania do rozprawy doktorskiej w kierunku odpowiedzi na pytanie, czy istnieje prawo człowieka do dziedziczenia własności intelektualnej będące specyficznym wobec prawa człowieka do dziedziczenia własności rzeczy, dostrzegłem problem wzajemnego powiązania praw twórcy i praw osób korzystających z twórczości innych. Dalsze badania naukowe, po obronie niepublikowanej pracy doktorskiej, skupiły się właśnie na tym zagadnieniu - i ich owocem jest przedmiotowa książka. Zawiera ona analizę zarówno specyfiki prawa człowieka do własności intelektualnej zobrazowaną problematyką jej dziedziczenia, jak również wskazanie na prawo człowieka do korzystania z cudzej twórczości, mające źródło w prawie człowieka do nauki i do rozwoju, zarówno jednostek, jak i społeczeństwa jako całości. Występuje głęboka potrzeba społeczna stwierdzenia, że prawo do korzystania z cudzej twórczości istnieje, czego przejawem była reakcja tzw. internautów na ACTA. W książce wskazuję, że prawo człowieka do własności intelektualnej i prawo człowieka do korzystania z twórczości innych są prawami immanentnie powiązanymi i tworzącymi duet praw. Pozwala to na zapewnienie sprawiedliwej ochrony jednemu i drugiemu z tych praw, bowiem takie rozumienie, jako praw powiązanych, pozwala odnaleźć odpowiedni balans ich wzajemnych granic.
Truizmem jest twierdzenie, że nie ma praw nieograniczonych, a specyfika praw własności intelektualnej nierzadko wyznacza ich złożone granice. Każde prawo, więc także prawo człowieka do dziedziczenia praw własności intelektualnej, jak i do tej własności, ma swoje granice. Modelem własności intelektualnej, na którego podstawie rozwija się niniejsze opracowanie, jest polski system prawny. Nie jest przedmiotem pracy analiza systemu ochrony własności intelektualnej zapewniona konwencjami międzynarodowymi, które dotyczą własności intelektualnej, choć są one uwzględnione. Wynika to z faktu, iż stopień ogólności ochrony międzynarodowej własności intelektualnej jest na tyle duży, by w ramach tych samych konwencji możliwe było porozumienie państw o różnej budowie wewnętrznego systemu ochrony własności intelektualnej. Omówienie modelu własności intelektualnej jest konieczne dla wskazania determinowanej nim specyfiki prawa człowieka do własności intelektualnej. Oparcie się wyłącznie na ogólniejszych konwencjach międzynarodowych prawa autorskiego byłoby niewystarczające. Z kolei rozważania dotyczące specyfiki ochrony własności intelektualnej na gruncie praw człowieka są prowadzone także na podstawie polskiej Konstytucji, ale zasadniczym polem rozważań jest uniwersalny i europejski system praw człowieka.
Problemem badawczym jest wskazanie natury praw własności intelektualnej i jej konsekwencji, zakresu prawa człowieka do własności intelektualnej, zwłaszcza czasowości majątkowych praw własności intelektualnej, korelacja praw własności intelektualnej z prawem do korzystania z cudzej twórczości, określenie wyjątkowości prawa człowieka do dziedziczenia własności intelektualnej, zwłaszcza w dualistycznym modelu praw własności intelektualnej - problem losu autorskich praw osobistych po śmierci twórcy.
Tezą pracy jest stwierdzenie, że własność intelektualna jest specyficzna. Na tę wyjątkowość wskazuje specyficzne prawo człowieka do dziedziczenia własności intelektualnej oraz powiązanie z prawem człowieka do korzystania z cudzej twórczości.
W kontekście tym zasadnicze znaczenie ma twierdzenie, iż osobiste prawa autorskie wchodzą w zakres ochrony prawa człowieka do własności intelektualnej. Na poprawność tej tezy wskazuje to, iż własność intelektualna ma cywilną naturę, co w konsekwencji wiąże się z kolejną tezą, iż osobiste prawa autorskie pomimo śmierci twórcy nie wygasają i są wieczne, co nie powoduje sprzeczności wewnątrz systemu prawa cywilnego. Te dwie okoliczności pozwalają stwierdzić, że w ramach ochrony prawa człowieka do dziedziczenia własności intelektualnej ochronie podlega także pierwiastek osobisty twórczości, a to oznacza, że sama własność intelektualna, jako prawo człowieka, musi ten pierwiastek także obejmować.
Specyfika własności intelektualnej implicite uwzględnia cza-sowość autorskich praw majątkowych, dozwolony użytek z tych praw, które są elementem prawa człowieka do korzystania z cudzej twórczości, oraz w systemie dualistycznym bierze także pod uwagę różnicę praw autorskich osobistych i majątkowych. Zakres tego prawa człowieka determinuje więc los praw własności intelektualnej po śmierci twórcy. Istotne jest również, że korzystanie z cudzej twórczości dla realizacji prawa człowieka do nauki i prawa człowieka i społeczeństwa do rozwoju nie narusza praw osobistych twórcy. Podobnie za niewystarczającą uznać należy unormowanie wykonywania autorskich praw osobistych po śmierci twórcy.
Natomiast te instytucje, które ograniczają z zewnątrz realizację ochrony prawa człowieka do dziedziczenia własności intelektualnej, w polskim porządku dotyczą zagadnień procesowych oraz terminów prawa materialnego, ochrony własności intelektualnej na gruncie prawa karnego oraz ograniczeń wynikających z prawa administracyjnego i podatkowego.

Polecamy także


Strażnicy fatum
Keff Bożena
Cena katalogowa: 39,90 zł
Nasza cena: 24,39 zł
Status:  24h

Lecznicze środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem
Cena katalogowa: 39,00 zł
Nasza cena: 37,67 zł
Status:  24h

Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników
Cena katalogowa: 55,00 zł
Nasza cena: 47,56 zł
Status:  24h

Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz
Cena katalogowa: 159,00 zł
Nasza cena: 150,56 zł
Status:  24h

Supradyscyplinarna analiza praw człowieka
Cena katalogowa: 27,30 zł
27,30 zł
Status:  24h

Przeciwko życiu Tom 3
Hołyst Brunon
Cena katalogowa: 139,00 zł
Nasza cena: 129,12 zł
Status:  24h

Laleczki skazańców. Życie z karą śmierci
Cena katalogowa: 28,77 zł
Nasza cena: 27,07 zł
Status:  24h

Przedkontraktowe inwestycje specyficzne w reżimie odpowiedzialności przedkontraktowej
Cena katalogowa: 119,00 zł
Nasza cena: 112,68 zł
Status:  24h

Rzecznik prasowy Policji
Cena katalogowa: 39,20 zł
Nasza cena: 38,55 zł
Status:  24h

Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w kosmosie
Cena katalogowa: 36,75 zł
Nasza cena: 31,55 zł
Status:  24h

Polska bibliografia penitencjarna lata 1970–2009
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 122,15 zł
Status:  24h

Leksykon instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa
Cena katalogowa: 49,00 zł
Nasza cena: 46,40 zł
Status:  24h