Koszyk

Rachunkowość dla ciebie - rachunkowość od podstaw

Rachunkowość dla ciebie - rachunkowość od podstaw
Redakcja: Szczypa Piotr
Producent: CeDeWu
EAN: 9788375565607
Grupa: książka
Język książki: polski
Rok wydania: 2013
Wydanie: 4
Liczba stron: 348
Oprawa: Miękka
Wymiary: B5
Nasza cena:
36,11 zł
Rabat 17,93% zyskujesz 7,89 zł
produkt niedostępny
Koszty dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 10,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 20,00 zł

Opis produktu


W książ­ce tej au­to­rzy przed­sta­wi­li w jak naj­pro­strzy spo­sób pod­sta­wo­we za­gad­nie­nia ra­chun­ko­wo­ści fi­nan­so­wej.Ra­chun­ko­wość ja­ko swo­isty ,,ję­zyk bi­zne­su" po­win­na być zro­zu­mia­ła nie tyl­ko przez do­świad­czo­nych w sys­tem ra­chun­ko­wo­ści me­na­dże­rów ale tak­że przez po­cząt­ku­ją­cych pra­cow­ni­ków, przed­się­bior­ców, uczniów oraz stu­den­tów.Dzie­ki tej książ­ce zdo­bę­dziesz nie tyl­ko wie­dzę ale tak­że prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści przy­dat­ne w ży­ciu za­wo­do­wym, mię­dzy in­ny­mi:- roz­róż­nia­nie skład­ni­ków ma­jąt­ku i źró­deł fi­nan­so­wa­nia ma­jąt­ku,- roz­róż­nia­nie kosz­tów i przy­cho­dów,- ewi­den­cjo­no­wa­nie ope­ra­cji go­spo­dar­czych,- prze­pro­wa­dze­nie in­wen­ta­ry­za­cji,- usta­le­nie wy­ni­ku fi­nan­so­we­go,- spo­rzą­dze­nie ele­men­tów spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go i wie­le in­nych.Po­nad­to, atu­tem tej pu­bli­ka­cji jest to, że do wszyst­kich ćwi­czeń za­miesz­czo­ne są roz­wią­za­nia.Dzię­ki te­mu mo­żesz na każ­dym eta­pie zdo­by­wa­nia no­wej wie­dzy i umie­jęt­no­ści spraw­dzić swo­je po­stę­py.

Polecamy także


Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2018 rok - krok po kroku
Cena katalogowa: 59,90 zł
Nasza cena: 50,35 zł
Status:  24h

Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw
Cena katalogowa: 52,00 zł
52,00 zł
Status:  24h

Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania
Cena katalogowa: 36,75 zł
Nasza cena: 36,75 zł
Status:  24h

Kontrola skarbowa
Bełdzikowski Ryszard
Cena katalogowa: 40,00 zł
Nasza cena: 36,09 zł
Status:  24h

Umowy cywilnoprawne jako formy zatrudnienia. Umowa zlecenia, umowa o dzieło
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 126,73 zł
Status:  24h

Optymalizacja kosztów w praktyce dentystycznej. Zarządzaj skutecznie swoimi finansami
Cena katalogowa: 69,90 zł
Nasza cena: 62,35 zł
Status:  24h

Finanse przedsiębiorstwa Metody wyceny
Cena katalogowa: 146,00 zł
Nasza cena: 125,02 zł
Status:  24h

Plan kont z komentarzem handel produkcja usługi
Cena katalogowa: 367,50 zł
Nasza cena: 367,50 zł
Status:  24h

Sprawozdawczość budżetowa 2019
Cena katalogowa: 147,00 zł
Nasza cena: 142,19 zł
Status:  24h

Rachunkowość jednostek oświatowych
Cena katalogowa: 49,00 zł
Nasza cena: 44,89 zł
Status:  24h

Plan finansowy 2020 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Cena katalogowa: 147,00 zł
Nasza cena: 119,45 zł
Status:  24h

Rachunkowość 06/2017
Cena katalogowa: 48,00 zł
Nasza cena: 43,18 zł
Status:  24h