Koszyk

Prace konstytucyjne w latach 2008-2011

Prace konstytucyjne w latach 2008-2011
Producent: Sejmowe
EAN: 9788376662169
Grupa: książka
Język książki: polski
Rok wydania: 2013
Wydanie: 1
Liczba stron: 589
Oprawa: Miękka
Wymiary: A5
4,95 zł
Rabat 100% zyskujesz 47,05 zł
produkt niedostępny
Koszty dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 10,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 20,00 zł

Opis produktu


Kadencja parlamentu wybranego jesienią 2007 r. okazała się dość bogata w zjawiska i wydarzenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki konstytucyjnej. Istotną okolicznością było to, że przebiegały one zarówno w parlamencie, jak i poza nim.
Jeżeli chodzi o parlament, to już na początku 2008 r. wniesione zostały do Sejmu dwa projekty zmian w Konstytucji RR Co ważne, jeden z tych projektów został uchwalony w maju 2009 r., stając się drugą i -jak dotychczas - ostatnią nowelizacją obowiązującej ustawy zasadniczej. Ograniczono bierne prawo wyborcze przez wprowadzenie cenzusu niekaralności. Analiza pełnego przebiegu prac na tą nowelizacją to pierwszy wątek rozważań. Dalsze wątki dotyczą przebiegu prac nad pozostałymi projektami do momentu zakończenia postępowania ustawodawczego. Jest to zasadnicza część rozważań poświęconych parlamentarnym pracom konstytucyjnym.
Drugi - wniesiony wiosną 2008 r. - projekt był kolejną próbą ograniczenia immunitetu parlamentarnego. Analogicznie jak wcześniejsze inicjatywy dotyczące tej kwestii zakończył się bez sukcesu.
Kolejny projekt zmian został wniesiony do Sejmu jesienią 2008 r. Przewidywał budzące kontrowersje zmiany, zwłaszcza w konstytucyjnym katalogu wolności i praw jednostki. Choć został odrzucony w pierwszym czytaniu w połowie 2009 r., to jednak zawarte w nim rozwiązania spowodowały powrót dyskusji na temat roli samorządów zawodów zaufania publicznego w związku z dostępnością do tych zawodów. Projekt podejmował również kwestię ograniczeń niektórych wolności i praw byłych funkcjonariuszy minionego ustroju.
Bardzo znaczącym, czy może nawet dominującym, elementem parlamentarnych prac konstytucyjnych było wniesienie trzech projektów zmian w Konstytucji RP dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Szczególnie istotne było to, że dwa z tych projektów -Prezydenta RP i grupy posłów - zawierały propozycje wprowadzenia do ustawy zasadniczej nowego rozdziału regulującego członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Przyjąć można, iż kwestia ta - w toczącej się publicznej debacie konstytucyjnej - miała relatywnie szerokie poparcie. Mimo to i mimo rozpoczęcia postępowania ustawodawczego obejmującego te projekty, parlamentarne prace konstytucyjne nie zakończyły się uchwaleniem „europejskiej" nowelizacji ustawy zasadniczej. W tym przypadku można chyba mówić o swego rodzaju porażce w procesie dostosowywania konstytucji do pożądanych i uzasadnionych zmian.
Znaczącym wydarzeniem było również wniesienie na początku 2010 r. poselskiego projektu nowelizacji konstytucji przewidującego relatywnie szerokie zmiany dotyczące centralnych organów państwowych. Wśród zaproponowanych modyfikacji konstytucyjnych na uwagę zasługiwały zmiany odnoszące się do relacji w łonie egzekutywy, zwłaszcza w regulacjach dotyczących Prezydenta RP i Rady Ministrów. W toczącej się publicznej debacie konstytucyjnej kwestia ta należała do szczególnie często podnoszonych. Wyrażane były opinie, zapewne niepozbawione motywacji politycznej, iż obowiązujące obecnie regulacje konstytucyjne przyznają głowie państwa kompetencje, które mogą być wykorzystywane jako narzędzia służące utrudnianiu rządowi realizacji jego programu, który uzyskał poparcie społeczne w wyborach. W tym kontekście szczególnie intensywnie podnoszone były kwestie prezydenckiego weta oraz uprawnienia do ratyfikacji umów międzynarodowych. Obok tych zagadnień projekt poselski podejmował także inne podnoszone w publicznej debacie problemy konstytucyjne. Chodziło m.in. o zmniejszenie liczby posłów i senatorów czy tryb powoływania sędziów. Z punktu widzenia struktury organów władzy publicznej istotnym elementem projektu była propozycja konstytucjonalizacji prokuratury. Kwestia ta należy także do częściej podnoszonych w ostatnich latach. Stosowne propozycje regulacji konstytucyjnych zostały przygotowane także przez przedstawicieli prokuratury.
W sumie w latach 2008-2011 wniesiono do Sejmu VI kadencji 7 projektów zmian w konstytucji1. Można więc mówić o dość znacznej intensywności prac konstytucyjnych. Intensywność ta, szczególnie w końcowym okresie kadencji, powodowała pewne problemy związane z trybem prac. Stąd uwagi dotyczące zwłaszcza prac konstytucyjnych prowadzonych przez komisje sejmowe i zgłaszanych propozycji innego trybu prac nad zmianami w ustawie zasadniczej. Przedmiotem analizy są również wstępne (robocze) projekty zmian przygotowane przez niektóre stałe komisje sejmowe.
Widocznym w latach 2008-2011 zjawiskiem ze sfery konstytucyjnej była aktywność podmiotów pozaparlamentarnych. Dotyczyło to zwłaszcza Rzecznika Praw Obywatelskich i jego Biura, gdzie przygotowano projekt konstytucjonalizacji Rady Stanu. Jeszcze bardziej spektakularnym wydarzeniem było przygotowanie jesienią 2009 r. trzech projektów nowej konstytucji.
Projekt nowej konstytucji został także przedstawiony w styczniu 2010 r. przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie został jednak wniesiony do Sejmu, pozostając projektem pozaparlamentarnym. W nurcie pozaparlamentarnym przedstawione zostały również wypowiedzi partii politycznych dotyczące kwestii konstytucyjnych, zawarte w ich programach wyborczych prezentowanych w związku z wyborami z jesieni 2011 r.
Założeniem niniejszej publikacji jest analiza prac konstytucyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na dwa aspekty.
Pierwszy z nich to poglądy i stanowiska doktryny prawa konstytucyjnego, znajdujące wyraz przede wszystkim w opiniach i ekspertyzach prezentowanych w związku z pracami ustawodawczymi przez czołowych przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego. Chodzi także o przedstawienie opinii centralnych organów państwa, samorządów zawodowych oraz innych instytucji publicznych. Aspekt drugi to poglądy i stanowiska dotyczące regulacji konstytucyjnych wyrażane przez ugrupowania polityczne, prezentowane w formie wystąpień w imieniu klubów parlamentarnych czy poselskich podczas prac ustawodawczych oraz w dokumentach programowych. Oba te aspekty usiłuje objąć analiza dokonana zwłaszcza z perspektywy prac parlamentarnych, głównie sejmowych. Należy podkreślić, że nie mamy do czynienia z próbą przedstawienia całokształtu poglądów nauki prawa konstytucyjnego na kwestie konstytucyjne lat 2008-2011. Poza zakresem rozważań pozostaje, w zasadzie, zwłaszcza akademicki badawczy, teoretyczny) obszar nauki prawa konstytucyjnego. Założeniem publikacji jest również syntetyczne ujęcie tematu, a więc nieuchronna skrótowość. Oznacza to, że jeżeli chodzi o ekspertyzy i inne dokumenty, to prezentowane są tylko najbardziej istotne z nich, często z pominięciem - z konieczności - dalszych, także niekiedy znaczących opinii. Szerszą wiedzę może zatem dać Czytelnikowi sięgnięcie do nich, a także poznanie pełnej treści prezentowanych tu skrótowo dokumentów. Każdorazowe wskazanie źródeł powinno być w tym pomocne.
Głównym celem pracy nie jest prezentowanie poglądów autorskich, prowadzenie polemik czy rozważań teoretycznych, lecz możliwie dokładne przedstawienie zawartości projektów i zrelacjonowanie prac konstytucyjnych, a także ich udokumentowanie. Chodzi tu raczej o swego rodzaju sprawozdanie, dotyczące istotnych kwestii konstytucyjnych. Ujęcie dokumentacyjne jest widoczne w formie zamieszczenia w publikacji tekstów projektów zmian konstytucji, projektów konstytucji, innych aktów prawnych oraz dokumentów związanych z pracami konstytucyjnymi. Ujęcie takie wymagało zebrania rozproszonych, często o ograniczonej dostępności aktów i dokumentów.
Wydaje się, że tak ukształtowany zakres materii niniejszej publikacji może dać relatywnie szeroki, choć zapewne niewyczerpujący obraz złożonych kwestii konstytucyjnych w latach 2008-2011, widzianych zwłaszcza z perspektywy parlamentarnej.
Należy dodać, że niniejsza praca stanowi nawiązanie do opartej na tożsamych założeniach naukowych wcześniejszej publikacji: R. Chruściak, Prace konstytucyjne w latach 1997-2007, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Sejmowego w 2009 r.

Polecamy także


Komentarz do Konstytucji RP Art. 225, 226
Cena katalogowa: 45,00 zł
39,95 zł
Status:  24h

Ustroje - prawa człowieka - bezpieczeństwo - integracja europejska
Cena katalogowa: 98,00 zł
89,95 zł
Status:  24h

Konstytucyjna regulacja dziedzictwa narodowego oraz dóbr kultury
Cena katalogowa: 56,00 zł
53,95 zł
Status:  24h

Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz
Cena katalogowa: 189,00 zł
160,95 zł
Status:  dostępne od ręki

System konstytucyjny Tunezji
Rolewicz-Orpiszewska Anna
Cena katalogowa: 24,00 zł
24,95 zł
Status:  24h

Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011
Cena katalogowa: 59,00 zł
50,95 zł
Status:  24h

Koncepcja aktu prawa wewnętrznego Konstytucji RP
Cena katalogowa: 27,00 zł
30,95 zł
Status:  24h

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych
Cena katalogowa: 149,00 zł
144,95 zł
Status:  24h

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Cena katalogowa: 5,90 zł
9,95 zł
Status:  24h

Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych
Cena katalogowa: 77,70 zł
80,95 zł
Status:  24h

Historia ustroju w Polsce
Cena katalogowa: 89,00 zł
76,95 zł
Status:  dostępne od ręki

Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji
Cena katalogowa: 199,00 zł
169,95 zł
Status:  dostępne od ręki