Koszyk

Polskie porty morskie w zmieniającym się...

Polskie porty morskie w zmieniającym się...
Producent: CeDeWu
EAN: 9788375565775
Grupa: książka
Język książki: polski
Rok wydania: 2013
Wydanie: 1
Liczba stron: 308
Oprawa: Miękka
77,00 zł
Rabat 0% zyskujesz 0,00 zł
Status:   24h
Koszty dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 10,99 zł

Opis produktu


W mo­no­gra­fii w spo­sób kom­plek­so­wy uję­to wpływ zmie­nia­ją­ce­go się oto­cze­nia ze­wnętrz­ne­go na funk­cjo­no­wa­nie i roz­wój naj­waż­niej­szych pol­skich por­tów mor­skich.Ana­li­zo­wa­ne por­ty mor­skie to zło­żo­ne struk­tu­ry go­spo­dar­cze, za­rów­no pod wzglę­dem funk­cjo­nal­nym, jak i w za­kre­sie od­dzia­ły­wa­nia na bliż­sze i dal­sze oto­cze­nie. Do naj­waż­niej­szych uwa­run­ko­wań ze­wnętrz­nych za­li­czo­no:♦ trans­for­ma­cję sys­te­mu go­spo­dar­cze­go Pol­ski,♦ glo­ba­li­za­cję,♦ mię­dzy­na­ro­do­wą re­gio­nal­ną in­te­gra­cję go­spo­dar­czą.Wpływ zmie­nia­ją­ce­go się otocz­nia ze­wnętrz­ne­go na funk­cjo­no­wa­nie i roz­wój por­tów mor­skich w Gdań­sku, Gdy­ni, Sz­cze­ci­nie i Świ­no­uj­ściu za­rów­no na eta­pie ba­dań em­pi­rycz­nych, jak i w wy­mia­rze po­stu­la­tyw­nym za­pre­zen­to­wa­no na trzech płasz­czy­znach:♦ atry­bu­tów pol­skich por­tów mor­skich,♦ re­ali­zo­wa­nych przez nie funk­cji,♦ struk­tur, w ra­mach któ­rych moż­na roz­pa­try­wać wspo­mnia­ne por­ty.W koń­co­wej czę­ści pra­cy, oprócz prze­pro­wa­dze­nia odręb­nych roz­wa­żań w ra­mach każ­dej ze zi­den­ty­fi­ko­wa­nych płasz­czyzn, za­pre­zen­to­wa­no ma­pę re­la­cji łą­czą­cych atry­bu­ty, funk­cje i struk­tu­ry pol­skich por­tów mor­skich.

Polecamy także


Zakopane i okolice papierowy plan miasta 1:15 000
Cena katalogowa: 9,90 zł
Nasza cena: 6,29 zł
Status:  24h

Góry Polski
Cała Michał
Cena katalogowa: 34,99 zł
Nasza cena: 24,86 zł
Status:  24h

Polen 2012 Posen Ein praktischer Reisefuhrer fur Fussballfans
Cena katalogowa: 19,90 zł
Nasza cena: 11,89 zł
Status:  24h

Indochiny. Książka o pięknej podróży
Cena katalogowa: 49,90 zł
Nasza cena: 31,32 zł
Status:  24h

Wenecja - pekin
OSUCHOWSKI PRZEMYSŁAW
Cena katalogowa: 49,90 zł
Nasza cena: 32,01 zł
Status:  24h

Pieniny i Gorce laminowany 2w1 przewodnik i mapa
Cena katalogowa: 24,90 zł
Nasza cena: 15,70 zł
Status:  24h

Fuerteventura Przewodnik smart
Cena katalogowa: 39,90 zł
Nasza cena: 25,50 zł
Status:  24h

Paryż 3w1 Przewodnik + atlas + mapa
Cena katalogowa: 74,90 zł
Nasza cena: 51,52 zł
Status:  24h

Warszawa plan miasta 1:26 000
Cena katalogowa: 12,90 zł
Nasza cena: 7,69 zł
Status:  24h

Nowa huta przewodnik
Ciepły Lena
Cena katalogowa: 21,00 zł
Nasza cena: 13,48 zł
Status:  24h

Byli są czy będą?
Siedlar-Kołyszko Teresa
Cena katalogowa: 20,00 zł
Nasza cena: 12,80 zł
Status:  24h

Oslo pascal lajt
zbiorowe Opracowania
Cena katalogowa: 26,90 zł
Nasza cena: 15,73 zł
Status:  24h