Koszyk

Kapitał ludzki a innowacyjność przedsiębiorstw

Kapitał ludzki a innowacyjność przedsiębiorstw
Producent: CeDeWu
EAN: 9788375565324
Grupa: książka
Język książki: polski
Rok wydania: 2013
Wydanie: 1
Liczba stron: 120
Oprawa: Miękka
Wymiary: B5
Nasza cena:
23,80 zł
Rabat 17,93% zyskujesz 5,20 zł
produkt niedostępny
Koszty dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 10,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 20,00 zł

Opis produktu


Ka­pi­tał ludz­ki to te­mat sze­ro­ko dziś oma­wia­ny. Wspo­mi­na się o nim w kon­tek­ście roz­wa­żań na te­mat za­so­bów przed­się­bior­stwa, za­rzą­dza­nia, roz­wo­ju, bu­do­wa­nia war­to­ści i in­we­sty­cji.Lite­ra­tu­ra do­ty­czą­ca te­ma­ty­ki ka­pi­tału ludz­kiego pre­zen­tu­je sze­ro­ko za­kro­jo­ną ana­li­zę te­ma­tu z punk­tu wi­dze­nia teo­rii, jak rów­nież prze­pro­wa­dzo­nych w tym za­kre­sie ba­dań. Licz­ne są też pu­bli­ka­cje, przede wszyst­kim w po­sta­ci ar­ty­ku­łów na­uko­wych, do­ty­czą­ce ka­pi­tału ludz­kiego i je­go zna­cze­nia oraz ro­li w go­spo­dar­ce opar­tej na wie­dzy. Pa­da­ją czę­sto otwar­te py­ta­nia: czy to ka­pi­tał ludz­ki był podwa­li­ną stwo­rze­nia go­spo­dar­ki opar­tej na wie­dzy, czy też to roz­wój go­spo­dar­ki zmie­rza­ją­cy w kie­run­ku szer­sze­go wy­ko­rzy­sta­nia za­so­bów in­te­lek­tu­al­nych i na nich bu­do­wa­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści spo­wo­do­wał, że ka­pi­tał ludz­ki stał się istot­ny z punk­tu wi­dze­nia za­rzą­dza­nia przed­się­bior­stwem?Ce­lem ni­niej­sze­go opra­co­wa­nia by­ła ana­li­za ka­pi­ta­łu ludz­kie­go w kon­tek­ście je­go zna­cze­nia dla in­no­wa­cyj­no­ści przed­się­biorstw. Ma­te­ria­łu do­star­czy­ły ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne na gru­pie przed­się­biorstw oraz prze­gląd de­fi­ni­cji, sys­te­mów i mo­de­li za­rzą­dza­nia za­so­ba­mi ludz­ki­mi pod ką­tem ich zna­cze­nia dla sze­rze­nia po­staw in­no­wa­cyj­nych i podno­sze­nia po­zio­mu in­no­wa­cyj­no­ści, a tak­że iden­ty­fi­ka­cja na­rzę­dzi za­rzą­dza­nia za­so­ba­mi ludz­ki­mi ma­ją­cych naj­więk­szy wpływ na po­ten­cjał in­no­wa­cyj­ny przed­się­bior­stwa.Opra­co­wa­nie ma za za­da­nie przy­bli­żyć przed­się­bior­com oraz za­in­te­re­so­wa­nym te­ma­ty­kę i zna­cze­nie ka­pi­ta­łu ludz­kie­go w za­rzą­dza­niu in­no­wa­cyj­no­ścią w spo­sób kom­plek­so­wy oraz po­ka­zać, że dzię­ki wy­ko­rzy­sta­niu mo­de­li i do­stęp­nych na­rzę­dzi moż­na wpły­wać na in­no­wa­cyj­ność za­rzą­dza­nych or­ga­ni­za­cji.

Polecamy także


Platforma e-learningowa jako trzon systemu zarządzania wiedzą pracowników
Cena katalogowa: 57,00 zł
Nasza cena: 43,74 zł
Status:  24h

Wellbeing w organizacji Co? Jak? Dlaczego?
Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 64,87 zł
Status:  24h

Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla
Cena katalogowa: 38,85 zł
Nasza cena: 29,90 zł
Status:  24h

Zawodowe i osobiste wymiary rozwoju człowieka.
Cena katalogowa: 12,00 zł
Nasza cena: 12,00 zł
Status:  24h

Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Cena katalogowa: 60,00 zł
Nasza cena: 58,87 zł
Status:  24h

Nareszcie więcej zysku!
Gieschen Gerhard
Cena katalogowa: 38,00 zł
Nasza cena: 30,17 zł
Status:  24h

Postrzegane wsparcie organizacyjne. Perspektywa wysoce efektywnych systemów pracy
Cena katalogowa: 36,00 zł
36,00 zł
Status:  24h

Technika biurowa Pracownia ekonomiczna Podręcznik z ćwiczeniami Część 1
Cena katalogowa: 28,00 zł
Nasza cena: 22,55 zł
Status:  24h

Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy
Cena katalogowa: 49,00 zł
Nasza cena: 42,29 zł
Status:  24h

Kompetencje menedżera
KOT MIROSŁAW
Cena katalogowa: 59,00 zł
Nasza cena: 43,51 zł
Status:  24h

Coaching sprzedawców
Rosen Keith
Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 60,03 zł
Status:  24h

Potęga dobrej komunikacji w zespole
Cena katalogowa: 39,00 zł
Nasza cena: 36,37 zł
Status:  24h