Koszyk

Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny

Problematyka prawnofinansowa
Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny
Język książki: polski
Rok wydania: 2013
Wydanie: 1
Liczba stron: 367
Oprawa: Miękka
Wymiary: B5
Nasza cena:
40,00 zł
Rabat 0% zyskujesz 0,00 zł
produkt niedostępny
Koszty dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 10,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 20,00 zł

Opis produktu


Książka jest poświęcona zagadnieniu wspierania rozwoju gospodarczego przez samorządy w Polsce przy pomocy rozwiązań prawno-finansowych. Temat rozwoju gospodarczego i sposobów jego wspierania stanowi jedno z najistotniejszych zagadnień i wyzwań, z jakimi musi mierzyć się polskie społeczeństwo. Potrzeba reform gospodarczych jest wyraźnie odczuwana przez ludność, przedsiębiorców oraz wielu decydentów politycznych i gospodarczych.
Pojawia się pytanie, jakie działania mogą podejmować władze publiczne dla wspierania rozwoju gospodarczego. Czy organy władzy publicznej dysponują instrumentami, które są realnym narzędziem oddziaływania na gospodarkę i jakie są to instrumenty?
Państwo i samorządy terytorialne dysponują instrumentami wspierania rozwoju. Są to instrumenty z wielu różnych dziedzin, które mogą być wykorzystywane do rozwijania gospodarki. Należy wśród nich wymienić instrumenty związane z tworzeniem prawa, instrumenty informacyjne, organizacyjne, instrumenty planowania i prognozowania. Można również wskazać na takie instrumenty, jak plany zagospodarowania przestrzennego, instrumenty z zakresu edukacji i nauki, prawa pracy i zatrudnienia, promocji.
Jedną z grup instrumentów są instrumenty prawnofinansowe. Są to instrumenty mające postać rozwiązań wynikających z przepisów prawa finansowego i podatkowego. Przepisy te wprowadzają odpowiednie rodzaje podatków i opłat, możliwość ustalania stawek, ulg i zwolnień podatkowych, regulują struktury i formy wydatków budżetowych, zaciąganie długu publicznego, prowadzenie działalności gospodarczej przez państwo i samorządy.
W książce analizie poddano te instrumenty prawnofinansowe, które pozostają w gestii samorządów terytorialnych. Należą do nich instrumenty z zakresu podatków i opłat lokalnych, wydatków budżetowych, dotacji, deficytu i długu publicznego, działalności gospodarczej samorządu, wykorzystania środków z budżetu UE.
W każdym z obszarów finansowej działalności jednostek samorządu terytorialnego skierowanej do przedsiębiorców występują problemy natury ogólnej. Związane są one z pytaniem, jakie instrumenty są, a jakie mogą być jeszcze stosowane przez samorządy? W jaki sposób samorządy finansują swoje inwestycje, skąd biorą środki na własny rozwój? Czy stosowanie instrumentów długu publicznego powinno być głównym sposobem pozyskiwania środków na cele rozwojowe? W jaki sposób samorządy dysponują środkami budżetowymi, czy i jak stosują konkretne instrumenty prawa finansowego jako środki osiągania konkretnych celów rozwojowych?
Te i inne pytania były powodem podjęcia tematu prawnofinansowych instrumentów wspierania rozwoju przez samorządy. Problem rozwoju gospodarczego jest analizowany w literaturze ekonomicznej i prawnej. Poszczególne opracowania dotyczą jednak głównie konkretnych instrumentów (np. dotyczących długu publicznego samorządu). Brak jest natomiast całościowej analizy teoretycznej ogółu instrumentów prorozwojowych stosowanych przez samorządy na podstawie norm prawa finansowego.
Książka składa się z ośmiu rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowią wprowadzenie do dalszych, szczegółowych rozważań. Przedmiotem pierwszego rozdziału jest charakterystyka pojęcia rozwoju gospodarczego oraz wskazanie roli, jaką w rozwoju może i powinna odgrywać władza publiczna. W rozdziale tym dokonano również charakterystyki różnych grup instrumentów, które mogą służyć wspieraniu rozwoju.
Rozdział drugi poświęcony jest grupie instrumentów będących przedmiotem analizy w dalszej części pracy - instrumentów prawnofinansowych. W rozdziale zdefiniowane jest pojęcie instrumentów prawnofinansowych, ich klasyfikacja, a także relacje instrumentów prawnofinansowych z polityką finansową.
Rozdział trzeci poświęcony jest ogólnej charakterystyce instrumentów prawnofinansowych rozwoju gospodarczego pozostających w dyspozycji rządu. Celem rozważań jest ukazanie całokształtu instrumentów wspierania rozwoju, jakimi dysponuje władza rządowa w Polsce. Charakterystyka instrumentów rządowych stanowi niezbędne uzupełnienie analizy instrumentów prawnofinansowych pozostających w gestii jednostek samorządu terytorialnego. Umiejscawia ona instrumenty stosowane przez samorząd w całokształcie instrumentów państwowych.
W rozdziale czwartym dokonano analizy instrumentów z zakresu podatków i opłat jednostek samorządu terytorialnego. Analizie poddano kompetencje gmin w przedmiocie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych. Przedmiotem rozważań są zarówno uchwały rad gmin ustalające stawki i zwolnienia w tych podatkach, jak i kompetencje należące do gminnych organów podatkowych wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa. W rozdziale omówiony został również problem pomocy publicznej związany ze stosowaniem przez samorządy przepisów podatkowych.
Rozdział piąty poświęcony jest instrumentom związanym z wydatkami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki budżetowe stanowią obszerną tematykę obejmującą takie zagadnienia, jak prawne podstawy dokonywania wydatków, charakterystyka form wydatków, wydatki na rzecz różnych grup podmiotów, w tym na rzecz samorządowych zakładów budżetowych i spółek prawa handlowego. Ponadto w rozdziale poddano analizie problem struktury budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza podział na część bieżącą i majątkową i jego konsekwencje dla dokonywania wydatków prorozwojowych. Omówiono planowanie wieloletnie w samorządach jako instrument prowadzenia polityki w zakresie wydatków inwestycyjnych. Jednym z zagadnień są wydatki budżetu samorządowego uzyskiwane z Funduszu Pracy mające na celu aktywizację zawodową mieszkańców i oddziaływanie na lokalny rynek pracy. Analizowano także kwestie prawa pomocy publicznej związanego z dokonywaniem wydatków budżetowych.
Rozdział szósty poświęcony jest instrumentom wspierania rozwoju gospodarczego w zakresie deficytu i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego. Dokonano tu charakterystyki instrumentów kreowania długu takich jak zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisja obligacji samorządowych. Instrument pożyczki i kredytu lub obligacji może być wykorzystywany przez samorządy jako źródło przychodów przeznaczanych na cele rozwojowe. Ponadto, samorządy mogą same wystąpić w roli pożyczkodawcy, udzielając pożyczek ze swoich budżetów. W rozdziale analizowano także fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeniowe, w których samorządy mogą posiadać udziały lub akcje, lub wspierać je w inny sposób. Zagadnieniem związanym z tematyką instrumentów dłużnych omówionym w rozdziale jest problem samorządowych instytucji bankowo-kredytowych, zorganizowanych jako kasy oszczędnościowe lub banki komunalne. W rozdziale analizowano również problem prawnych granic zaciągania zobowiązań oraz problem uwzględniania przepisów o pomocy publicznej i ich wpływ na stosowanie przez samorządy instrumentów z zakresu długu i deficytu.
Rozdział siódmy poświęcony jest problematyce działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego. Analizie poddano dopuszczalność prowadzenia przez samorządy działalności gospodarczej, ograniczenia prawne jej podejmowania i prowadzenia, w tym również wynikające z typu samorządu (gmina, powiat, województwo). Badano podstawowe formy prawne podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez samorządy, współdziałanie z sektorem prywatnym w drodze partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kwestię dopuszczalności działalności gospodarczej samorządu wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej. W rozdziale omówiono również problematykę uwzględniania przepisów o zamówieniach publicznych oraz udzielania pomocy publicznej dla własnych podmiotów gospodarczych. Rozważania zawarte w rozdziale uzupełniono o przykłady państw, w których przedsiębiorstwa publiczne samorządów odgrywały lub odgrywają istotną rolę w gospodarce: w II Rzeczypospolitej i we współczesnej Francji.
Ostatni, ósmy rozdział poświęcony jest instrumentom prawnofmansowym związanym z pozyskiwaniem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych. Do środków tych należą przede wszystkim fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, objęte budżetem ogólnym UE. W rozdziale dokonano charakterystyki tych środków oraz analizowano kompetencje samorządu województwa w dysponowaniu tymi środkami. Kompetencje te związane są z tworzeniem strategii rozwoju województwa, tworzeniem i realizacją regionalnych programów operacyjnych, zawieraniem kontraktów wojewódzkich, organizowaniem konkursów, zawieraniem umów z beneficjenta-mi, pozycją prawną wnioskodawcy w trybie konkursowym.
Książka stanowi skróconą i zaktualizowaną wersję pracy doktorskiej „Prawnofinansowe instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego", która została przygotowana w Katedrze Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i obroniona na Wydziale Prawa i Administracji UMK w 2012 r. W tym miejscu chciałabym szczególnie podziękować promotorowi pracy, Panu prof. dr hab. Andrzejowi Borodo, za opiekę naukową oraz pomoc, życzliwość i cierpliwość w trakcie prac nad rozprawą doktorską. Podziękowania kieruję również do Pani prof. dr hab. Wiesławy Miemiec oraz Pana prof. dr hab. Zbigniewa Ofiarskiego, którzy podjęli się trudu napisania recenzji rozprawy doktorskiej i zachęcili autorkę do przygotowania rozprawy do publikacji.

Polecamy także


Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych
Cena katalogowa: 50,00 zł
Nasza cena: 42,89 zł
Status:  24h

Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych
Cena katalogowa: 149,00 zł
149,00 zł
Status:  24h

Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych
Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 64,08 zł
Status:  24h

Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji
Cena katalogowa: 199,00 zł
Nasza cena: 195,50 zł
Status:  24h

Prawo międzynarodowe gospodarcze
Gruszczyński Łukasz
Cena katalogowa: 59,00 zł
Nasza cena: 52,75 zł
Status:  24h

Doradcy inwestorów do spraw głosowania (proxy advisors)
Cena katalogowa: 179,00 zł
Nasza cena: 169,50 zł
Status:  24h

Międzynarodowy outsourcing usług IT. Pozycja Polski na światowym rynku outsourcingu usług
Cena katalogowa: 45,00 zł
Nasza cena: 38,58 zł
Status:  24h

Żurawia Papers 16 Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA)
Cena katalogowa: 19,95 zł
Nasza cena: 17,50 zł
Status:  24h

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2019. Tom 3. Wzory pism z komentarzami. Etyka zawodowa
Cena katalogowa: 149,00 zł
Nasza cena: 141,09 zł
Status:  24h

Kodeks spółek handlowych.Spółka z o.o. Komentarz do art. 151-226 KSH.Tom 2a
Cena katalogowa: 349,00 zł
Nasza cena: 349,00 zł
Status:  24h

Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy
Cena katalogowa: 70,00 zł
70,00 zł
Status:  24h

RODO Przewodnik dla adwokatów i aplikantów adwokackich
Cena katalogowa: 99,00 zł
Nasza cena: 99,00 zł
Status:  24h