Koszyk

Działalność prawodawcza samorządów zawodowych w Polsce

Działalność prawodawcza samorządów zawodowych w Polsce
Język książki: polski
Rok wydania: 2013
Wydanie: 1
Liczba stron: 432
Oprawa: Twarda
Wymiary: B5
Nasza cena:
56,00 zł
Rabat 0% zyskujesz 0,00 zł
produkt niedostępny
Koszty dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 10,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 20,00 zł

Opis produktu


Dla osiągnięcia przejrzystości rozważań praca została podzielona na siedem rozdziałów. Pierwszy, prezentujący istotę instytucji samorządu zawodowego, stanowi podstawę do dalszych szczegółowych rozważań. Ma on przede wszystkim charakter teoretyczny, choć nieuniknione było nawiązanie w jego treści do stosowanych w praktyce rozwiązań prawnych normujących działalność tej instytucji. W tym rozdziale wyjaśniam istotę zjawiska decentralizacji administracji publicznej będącego płaszczyzną, na której wyrasta instytucja samorządu. Następnie definiuję pojęcie prawne samorządu, przeprowadzam jego klasyfikację i podejmuję próbę wyjaśnienia pojęcia „samorząd zawodowy". Bez wątpienia w świetle rozwiązań konstytucyjnych istotną rolę w rozważaniach teoretycznych objętych tą częścią opracowania muszą odgrywać rozważania na temat pojęcia zawodu wolnego i zawodu zaufania publicznego. Wyjaśnienie tych pojęć pozwoliło w konsekwencji na sprecyzowanie podstawowego dla wyznaczenia obszaru badawczego pojęcia samorządu zawodowego ł wskazania podmiotów funkcjonujących w ramach porządku prawnego, które temu pojęciu odpowiadają.

Rozdział drugi poświęcony został różnym aspektom aktywności samorządów zawodowych w zakresie realizacji przekazanych im w procesie decentralizacji administracji zadań publicznych. W pierwszej kolejności prezentuję zakres działania samorządów zawodowych, wyodrębniając podstawowe i typowe funkcje, które na ten zakres się składają. Celem tych rozważań nie była jednak szczegółowa analiza zadań obarczających poszczególne samorządy, lecz syntetyczne przedstawienie typowych funkcji realizowanych przez tego typu podmioty. Rozważania te pozwalają na wykazanie wyjątkowo szerokiej sfery działania organów samorządowych, a przez to także na dalsze dookreślenie obszaru badań. Nawiązując do wyznaczających zakres działania samorządów zawodowych zadań, w tej części pracy przedstawiłem również typowe formy prawne ich realizacji. W tym zakresie postanowiłem jednak ograniczyć rozważania przede wszystkim do analizy form najbardziej typowych i charakterystycznych dla realizacji zadań publicznych, a tym samym form, których jednoznaczne zdefiniowanie i rozgraniczenie ma podstawowe znacznie dla wyodrębnienia aktywności prawodawczej samorządów zawodowych. Pozostałe, jako mało istotne dla głównego wątku rozważań, zostały zaledwie zasygnalizowane. W tym rozdziale dokonuję również konfrontacji aktów powstających w ramach działalności prawodawczej samorządów zawodowych z konstytucyjnym systemem źródeł prawa, co wymagało poruszenia prezentowanej coraz częściej przez doktrynę prawa administracyjnego koncepcji przepisów administracyjnych.

Rozważania zawarte w dwóch pierwszych rozdziałacli przecie wszystkim pozwoliły na zakreślenie obszaru badawczego, który w konsekwencji został poddany szczegółowej analizie w dalszej części pracy. Zwróciły one jednak również uwagę na często występujące dylematy i trudności w ocenie stosowanych rozwiązań prawnych, wynikające z konfrontacji teorii z praktyką.

Rozdział trzeci poświęcony został fundamentalnemu dla działalności prawodawczej samorządów zawodowych zagadnieniu poszukiwania podstaw prawnych jej prowadzenia. W tej części opracowania starałem się odszukać i sprecyzować podstawy prowadzonej na tym polu aktywności przez organy korporacyjne. W gruncie rzeczy było to poszukiwanie legitymizacji takich działań. Punkt wyjścia stanowiły dość ogólne, ale dzięki temu również pojemne regulacje zawarte w Konstytucji RP, wyznaczające cele, dla których powoływane są w naszym systemie prawnym samorządy zawodowe. Podjąłem również próbę ustalenia dopuszczalności bezpośredniego traktowania norm konstytucyjnych jako źródła kompetencji organów samorządowych do prowadzenia działalności prawodawczej. By jednak rozważania na temat podstaw prawnych działalności prawodawczej uzyskały walor kompletności, konieczne było przeprowadzenie szczegółowej analizy wyjątkowo „ rozchwianego" i niespójnego systemu aktów ustawowych zawierających podstawy dla działań samorządów zawodowych o takim charakterze.

Kolejne dwa rozdziały stanowią rdzeń części analitycznej pracy, na kanwie której sprecyzowałem wnioski, z jednej strony oceniające stan prawodawstwa samorządowego, a z drugiej wyznaczające moim zdaniem kierunki koniecznych zmian i zawierające propozycje systemowych, a nie jednostkowych, odnoszących się do poszczególnych samorządów, zmian regulacji prawnej. Są one poświęcone stronie podmiotowej i przedmiotowej działalności prawodawczej prowadzonej przez organy korporacji zawodowych. Właśnie opracowanie tych dwóch części pracy sprawiło największe, choć od samego momentu wyboru tematu, spodziewane problemy, związane z koniecznością ustalenia syntetycznych wniosków w oparciu o wyjątkowo niespójną praktykę samorządową znajdującą odzwierciedlenie w szeroko analizowanym materiale badawczym. W części poświęconej podmiotom samorządowej działalności prawodawczej analizie poddałem zarówno stronę czynną, jak i bierną prawodawczej aktywności samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem adresatów specyficznej kategorii norm kreowanych przez korporacje zawodowe, a mianowicie norm etycznych. Rozważania na temat strony podmiotowej stały się przyczynkiem do analizy charakteru prawnego aktów kreowanych przez organy samorządowe. Natomiast część pracy poświęcona przedmiotowi działalności prawodawczej korporacji zawodowych pozwoliła wykazać wyjątkowo szerokie spektrum spraw, które w jej ramach są normowane aktami korporacyjnymi, istotne zróżnicowanie tych aktów, a także technik prawodawczych stosowanych w ramach różnych korporacji. W tym zakresie również, jako szczególną kategorię postanowiłem wyodrębnić normy etyczne i poddać je kompleksowej analizie.

Celem rozdziału szóstego była prezentacja form, w jakich następuje praktyczna realizacja działalności prawodawczej, a także ocena intensywności ich stosowania. Analiza zaprezentowana w tej części koncentrowała się także na próbie ustaleniu związku między materią stanowiącą przedmiot regulacji samorządowej a tytułem (nazwą) aktu wydawanego przez organ samorządów).

Ostatni rozdział poświęcony został przedstawieniu instrumentów prawnych, za pomocą których może dojść do inicjowania działalności prawodawczej samorządów zawodowych, jak również instytucji, które służą weryfikacji efektów takiej działalności. Rozważania zawarte w tym rozdziale podzieliłem na dwie części, budując ten podział w oparciu o jedno z najbardziej klasycznych kryteriów podziału kontroli, a mianowicie na część poświęconą analizie instrumentów kontroli wewnętrznej i część poświęconą kontroli zewnętrznej. Materiał badawczy tej części pracy stanowczo różnił się od analizowanego w ramach rozdziału czwartego i piątego. Był przede wszystkim zdecydowanie uboższy mimo odrębnego ukształtowania instrumentów kontrolno-nadzorczych w zasadzie na gruncie każdej z ustaw regulujących zasady działania poszczególnych samorządów zawodowych. Mimo to również w przypadku tego rozdziału dokonanie syntetycznych ustaleń odnoszących się do zasad budowy systemu kon-trolno-nadzorczego było wyjątkowo trudne. Ustawodawca na gruncie różnych regulacji przyjął bowiem często diametralnie odmienne instrumenty prawne, zarówno w zakresie podmiotowym (podmiotów kontrolujących), jak i środków kontrolno-nadzorczych.

Taki układ pracy pozwolił dokonać analizy będącego przedmiotem rozważań zagadnienia w sposób wieloaspektowy. Ułatwił także sformułowanie odnoszących się do sprecyzowanych celów badawczych wniosków, prezentowanych zarówno w poszczególnych rozdziałach, jak i w podsumowaniu.

Praca stanowi studium z zakresu nauki prawa administracyjnego. Analiza zagadnień objętych jej tematem nie byłaby jednak możliwa bez uwzględnienia w pewnym zakresie dorobku teorii prawa, jak również nauki prawa konstytucyjnego. Instytucje z zakresu nauki prawa administracyjnego, teorii prawa, jak i z zakresu prawa konstytucyjnego stanowiły jednak wyłącznie narzędzia służące osiągnięciu podstawowego celu pracy. Nie są one więc przedmiotem głębszej refleksji teoretycznej. Nie przedstawiam również rozwoju poglądów, które przyczyniły się do ich ukształtowania. Korzystając z nich, dokonałem wyboru koncepcji, moim zdaniem, najbardziej przydatnych do przedstawienia problematyki działalności prawodawczej samorządów zawodowych. W niektórych jednak przypadkach konieczne było zajęcie stanowiska w kluczowych, często nierozstrzygniętych kwestiach z pogranicza prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego. Przykładem może być problem usytuowania znacznej części aktów kreowanych w działalności prawodawczej samorządów zawodowych w konstytucyjnym systemie źródeł prawa. Jeden z wielu, których istnienie wykazałem i na które starałem się udzielić odpowiedzi w tej monografii.


Polecamy także


Zasada kadencyjności jako funkcja samodzielności jednostek samorządu terytorialnego
Cena katalogowa: 24,00 zł
Nasza cena: 22,17 zł
Status:  24h

Kodeks postępowania administracyjnego. Verwaltungsverfahrensgesetz
Cena katalogowa: 139,00 zł
Nasza cena: 131,62 zł
Status:  24h

Partycypacja w trójmieście
Glejt-Uziębło Paulina
Cena katalogowa: 25,20 zł
25,20 zł
Status:  24h

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz
Cena katalogowa: 169,00 zł
Nasza cena: 157,59 zł
Status:  24h

Gmina skonsolidowanym podatnikiem VAT
Cena katalogowa: 55,00 zł
Nasza cena: 48,24 zł
Status:  24h

Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej
Cena katalogowa: 25,00 zł
25,00 zł
Status:  24h

Biurokracja Biblioteka Rządzących i Rządzonych Tom 3
Cena katalogowa: 15,00 zł
15,00 zł
Status:  24h

Praktyczne aspekty współdziałania terenowych organów administracji wojskowej i administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych
Cena katalogowa: 29,00 zł
Nasza cena: 27,46 zł
Status:  24h

Gospodarka ściekowa w gminie. Nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 122,15 zł
Status:  24h

Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Cena katalogowa: 139,00 zł
Nasza cena: 134,61 zł
Status:  24h

Stosunki samorządowo - bankowe a rozwój społeczno - ekonomiczny w przestrzeni
Cena katalogowa: 47,90 zł
Nasza cena: 23,59 zł
Status:  24h

Prawo budowlane. Komentarz
Niewiadomski Zygmunt
Cena katalogowa: 279,00 zł
Nasza cena: 279,00 zł
Status:  24h